Print Friendly, PDF & Email

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Definitie en toepasselijkheid
1.1 Onder wederpartij wordt verstaan degene met wie Dornex handelt; zoals degene tot wie zij haar aanbieding richt, van wie zij een order ontvangt, of met wie zij er contract aangaat.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders en activiteiten van Dornex en zullen deel uitmaken van alle contracten die door Dornex worden gesloten.
1.3 Algemene voorwaarden, speciale voorwaarden en/of andere bepalingen van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet erkend door Dornex.

Artikel 2 – Offerte en contract
2.1 Alle offertes en/of berekeningen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De monsters en de overige bij de aanbieding verstrekte gegevens en specificaties zijn niet bindend voor Dornex en zijn te allen tijde onderhevig aan aanpassingen en veranderingen.
2.2 De aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die is gegeven door de wederpartij en worden gedaan op basis van normale gebruiksomstandigheden.
2.3 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Dornex het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.4 Een contract zal zijn gesloten alleen indien en in zoverre als Dornex een order van een klant schriftelijk bevestigt binnen 5 werkdagen, of indien Dornex de uitvoering van de order aanvangt. Alle orders door vertegenwoordigers van Dornex of door tussenpersonen opgenomen, zijn voor Dornex eerst bindend wanneer deze door haar schriftelijk zijn bevestigd, dan wel wanneer Dornex met de uitvoering van de order aanvangt.
2.5 Een wijziging of een aanvulling van een contact is slechts geldig indien en in zoverre Dornex deze aanvulling schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Prijs
3.1 De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders aangegeven door Dornex. De prijs is exclusief kosten van verpakking, verzekering en transport, evenals import en export heffingen, douanerechten en alle andere kosten en heffingen die worden geheven in verband met het transport, tenzij anders gesteld door Dornex.
3.2 De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van de ruwe materialen, de inkoopprijs, heffingen, belastingen, kosten van energie, de wisselkoers van de valuta etc. Indien na aanbieding of totstandkoming van het contract één of meer van de kostprijsbepalende factoren door welke omstandigheid dan ook een wijziging ondergaat, is Dornex gerechtigd haar prijs overeenkomstig te wijzigen, zonder dat zulks de wederpartij het recht geeft de overeenkomst te ontbinden.
3.3 Iedere verandering of aanvulling van het contract, ondermeer veroorzaakt door een gewijzigde opdracht van de klant en/of ten gevolge van onjuiste/gewijzigde informatie van de wederpartij is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4 – Betaling
4.1 De wederpartij is gehouden aan Dornex te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder verrekening of opschorting. Op de facturen wordt geen kredietbeperkings-toeslag berekend. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag een korting van 2 % worden toegepast over het netto factuurbedrag. Dornex is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling voor of bij de aflevering van de zaken te verlangen. De kosten van Dornex in verband met de betaling zullen voor rekening zijn van de wederpartij.
4.2 Indien voornoemde betalingstermijn is overschreden, zal de wederpartij, zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, en zullen alle vorderingen van Dornex op de wederpartij – ongeacht of deze reeds zijn gefactureerd – direct opeisbaar worden. De wederpartij is in dat geval rente verschuldigd van 1,5 procent per maand. Een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
4.3 De wederpartij is niet gerechtigd tegenvorderingen die hij meent te hebben op Dornex te verrekenen met betalingen aan Dornex. De wederpartij zal geen retentierecht worden toegestaan.
4.4 Indien de betalingstermijn is overschreden zal de wederpartij gehouden zijn de buitengerechtelijke incassokosten van 15 % over de hoofdsom, met een minimum van € 750,- (excl. BTW) te voldoen.
4.5 Dornex is gerechtigd bedragen welke zij in enig opzicht is verschuldigd aan de wederpartij of andere ondernemingen, behorende tot dezelfde groep als de wederpartij te verrekenen met de bedragen die de wederpartij of andere onderneming van dezelfde groep als de wederpartij verschuldigd zijn aan Dornex.
4.6 Naast de verhoging op grond van artikel 4.2 en 4.4 zal Dornex gerechtigd zijn vervangende schadevergoeding volgens de wet te vorderen. De verhogingen genoemd in de artikelen 4.2 en 4.4 strekken uitsluitend tot vergoeding van vertragingsschade.
4.7 Ingeval van te late betaling is Dornex gerechtigd leveranties van producten aan de wederpartij op te schorten, een en ander op kosten van de klant.
4.8 De wederpartij is gehouden zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder die van betaling, indien Dornex dat verzoekt. Niet voldoening aan een daartoe strekkende aanmaning geeft Dornex het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
4.9 Iedere betaling van de wederpartij strekt allereerst ter voldoening van kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudste uitstaande factuurbedragen, zelfs indien de klant anders heeft vermeld.

Artikel 5 – Levering
5.1 Levering zal geschieden vanaf de plaats aangegeven in de opdrachtbevestiging.
5.2 De leveringstijden zijn niet bindend. De leveringstijd zal aanvangen op de datum van de opdrachtbevestiging, doch niet voordat de wederpartij een vooruitbetaling heeft verricht van het overeengekomen bedrag (indien dat is overeengekomen).
5.3 Indien de levertijd is overschreden, is de wederpartij gehouden Dornex schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij Dornex 15 dagen te laten om alsnog tot levering van de producten over te gaan.
5.4 Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn welke is overeengekomen daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.
5.5 Indien de wederpartij de goederen niet afneemt binnen de gestelde periode zal de wederpartij in verzuim zijn, zonder nadere ingebrekestelling. In dat geval zal Dornex gerechtigd zijn de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij of de producten te verkopen aan derden. De wederpartij blijft aansprakelijk voor betaling van de verkoopprijs, verhoogd met kosten en rente, doch in geval van verkoop aan derden zal de verkoopopbrengst worden afgetrokken van de verkoopprijs.
5.6 Dornex is te allen tijde gerechtigd in gedeeltes te leveren.
5.7 Ingeval van een wijziging in het contract (aanvulling of verandering) zal de levertijd dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 6 – Transport, verpakking en verzekering
6.1 Vervoer van de goederen zal geschieden op de wijze zoals bepaald door Dornex. Dornex is steeds vrij in de keuze van vervoermiddel, ook indien het vervoer door de wederpartij wordt bekostigd. De kosten van het transport zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.
6.2 De wijze van verpakking wordt bepaald door Dornex. Indien de wederpartij een andere verpakking wenst, zullen de daarmee verband houdende extra kosten apart in rekening worden gebracht aan de wederpartij.
6.3 Indien het contract geen INCO term bevat, gaat het eigendom en het risico van de goederen over op de wederpartij vanaf het moment dat de goederen zijn geladen in het transportmiddel dan wel, indien dat het geval is, vanaf het moment dat de documenten die zijn vereist voor de levering zijn overhandigd aan de wederpartij. Is van beide gevallen sprake, dan gaat het risico over op de wederpartij op het moment van de gebeurtenis die als eerste plaatsvindt.
6.4 Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van het transport, opslag, bewaring of bewerking van de producten is voor rekening en risico van de wederpartij.
6.5 Dornex zal slechts zorgen voor een (transport)verzekering indien de wederpartij dat vooraf schriftelijk heeft verzocht en Dornex dat schriftelijk heeft bevestigd. De verzekering is alsdan voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 7 – Garantie / klachten
7.1 Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Dornex schriftelijk zijn gevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd. Dornex behoudt zich het recht voor om een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard of monster te leveren. Dornex is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleur, kwaliteit, dessin en zuivere dikte.
7.2 De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet.
7.3 Klachten van de wederpartij omtrent de geleverde producten moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Dornex worden gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht jegens Dornex kan doen gelden.
7.4 In het geval de wederpartij een tijdige en gerechtvaardigde klacht indient, zal Dornex, naar eigen inzicht, de producten herstellen danwel vervangen, een prijsreductie geven of het contract ontbinden, iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Dornex is uitgesloten, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van Dornex zelf.
7.5 Producten ten aanzien van welke de wederpartij een klacht heeft, mogen niet verwerkt of gebruikt worden. Iedere verwerking, verandering of gebruik van een dergelijk product houdt een erkenning in dat Dornex heeft voldaan aan haar verplichtingen.
7.6 Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door Dornex van de overeenkomst niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het product moeten binnen een redelijke termijn op zodanige wijze ter kennis van Dornex worden gebracht dat deze zich over de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen Dornex kan doen gelden. Indien een tijdig ingediende klacht juist mocht blijken te zijn, heeft Dornex het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij verder te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks behoudens het geval dat nakoming niet mogelijk is, en/of behoudens het geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dornex zelf.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding
8.1 Dornex is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de wederpartij of een derde, behalve wanneer een en ander is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Dornex zelf, niet zijnde haar ondergeschikten of hulppersonen. Indirecte schade bestaat onder meer uit gevolgschade, immateriële schade, winstverlies en milieuschade.
8.2 Dornex’s aansprakelijkheid voor directe schade van de wederpartij of derde is beperkt tot de nominale factuurwaarde van de geleverde producten en/of verrichte diensten behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld van Dornex, daaronder niet begrepen de grove schuld of opzet van haar ondergeschikten of hulppersonen.
8.3 De wederpartij vrijwaart Dornex tegen aanspraken van derden.
8.4 Indien Dornex producten levert aan de wederpartij die Dornex heeft verkregen van haar leveranciers, zal Dornex nimmer gehouden zijn tot een garantie of aansprakelijkheid jegens de wederpartij die verder strekt dan datgene dat Dornex kan claimen jegens haar leverancier.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
9.1 Dornex blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de wederpartij alle openstaande vorderingen van Dornex terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of de tegenprestatie van de daarmee verband houdende overeenkomst niet of niet volledig betaald heeft. Onder voornoemde vorderingen vallen tevens vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
9.2 In geval de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is Dornex – zonder verdere ingebrekestelling – gerechtigd de producten terug te nemen, voor rekening van de wederpartij. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de producten gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor rekening en risico van de wederpartij.
9.3 Zolang als de eigendom van de producten nog niet is overgedragen aan de wederpartij, is het de wederpartij niet toegestaan de producten te verwerken, of de producten te verkopen en te leveren, behalve indien dat noodzakelijk is voor de normale bedrijfsvoering van de wederpartij. De wederpartij is niet gerechtigd de producten door derden te laten gebruiken, de producten te verpanden of anderszins te handelen op een zodanige wijze dat de rechten van eigendom van Dornex worden beperkt, tenzij Dornex schriftelijk daarin heeft toegestemd.
9.4 De wederpartij zal indien hij de producten in zijn bedrijf gebruikt/verbruikt de daaruit ontstane producten produceren ten behoeve van Dornex, zonder dat hieruit enige verplichtingen voor Dornex kan volgen. Indien producten zijn verwerkt met andere goederen, zal Dornex voor een gedeelte gerechtigd zijn in de eigendom van het nieuwe product, een en ander naar verhouding van de prijs zoals overeengekomen tussen wederpartij en Dornex, tot de kostprijs van het nieuwe product.
9.5 Indien de wederpartij de producten verkoopt, verleent de wederpartij hierbij aan Dornex een pandrecht op de vordering op haar contractpartij als zekerheid voor de betaling van de vordering van Dornex op de wederpartij. De wederpartij is gehouden zijn schuldenaar van deze verpanding op de hoogte te stellen op eerste verzoek van Dornex. In zoverre de aanspraak van de wederpartij is verpand aan Dornex, zal de wederpartij gehouden zijn Dornex alle informatie te verschaffen waarom wordt verzocht. De wederpartij is gerechtigd de aanspraak op zijn contractpartij zelf te gelde te maken, Dornex kan deze toestemming intrekken vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is met betaling.
9.6 Indien de wederpartij een verzekering afsluit met betrekking tot de geleverde, doch nog in eigendom toebehorende producten van Dornex, zal Dornex subrogeren in de rechten van de wederpartij zolang als Dornex nog een vordering heeft voor enige reden, op de wederpartij.
9.7 De wederpartij zal gehouden zijn Dornex onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige verpanding, beslaglegging of andere claim die derden op de producten of vorderingen van de wederpartij leggen. De wederpartij zal Dornex op diens eerste verzoek op de hoogte stellen waar de producten van Dornex zich bevinden.
9.8 Dornex heeft een retentierecht met betrekking tot de goederen, documenten en gelden voor rekening en risico van de wederpartij en/of de eigenaar van of gerechtigde tot de voornoemde goederen, documenten en/of gelden totdat alle vorderingen van Dornex zijn betaald.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Ingeval Dornex als gevolg van een geval van overmacht haar verplichtingen uit het contract niet na kan komen, zullen deze verplichtingen worden uitgesteld gedurende de duur van het geval van overmacht.
10.2  In het geval de overmacht voortduurt gedurende 60 dagen, zullen beide partijen gerechtigd zijn het contract te ontbinden, volledig, danwel gedeeltelijk, door middel van een schriftelijk bericht. De wederpartij zal alsdan niet gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding.
10.3 Overmacht aan de zijde van Dornex houdt in iedere gebeurtenis danwel situatie buiten de macht van Dornex die het Dornex onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren, geheel of gedeeltelijk, danwel een situatie waarin van Dornex redelijkerwijs niet kan worden verlangd haar verplichtingen na te komen. Als overmachtsituaties worden ondermeer de volgende situaties aangemerkt: oorlog, revolutie, opstand, mobilisatie, overstromingen, brand, een uitzonderlijke tijdelijke vraag- of aanbodwijziging, weersgesteldheid, ziekte, stakingen, gebrek aan grondstoffen, energie of industriebenodigdheden en/of stagnaties of andere problemen gedurende transport, maatregelen opgelegd door overheidsinstanties, alsook het gemis van vergunningen te verkrijgen van de betreffende instanties en de niet-tijdige of niet nakoming van de verplichtingen door de leverancier van Dornex, om wat voor reden dan ook.

Artikel 11 – Uitstel, beëindiging en insolventie
11.1 In geval de wederpartij failliet wordt verklaard of surseance van betaling is aangevraagd en/of verleend, of in geval van beslaglegging, dan wel in geval de onderneming van de wederpartij wordt stopgezet of geliquideerd zullen alle contracten met de wederpartij worden ontbonden. Dornex doet dan daarbij geen afstand van haar rechten, en is niet gehouden tot enige schadevergoeding.
11.2 Indien de wederpartij of leverancier in verzuim is, of indien er zich een omstandigheid als bedoelt in artikel 11. 1 voordoet, zullen alle betalingen van de wederpartij aan Dornex, en alle andere te incasseren betalingen volledig onmiddellijk opeishaar worden en zal Dornex gerechtigd zijn de betreffende producten terug te halen. In dat geval zal Dornex gerechtigd zijn de bedrijfsruimte van de wederpartij binnen te treden teneinde de producten terug te halen. De wederpartij is genoodzaakt de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde Dornex in staat te stellen haar rechten te effectueren.
11.3  Iedere ontbinding of beëindiging van het contract zal plaatsvinden door middel van een schriftelijk bericht van de partij die gerechtigd is tot ontbinding danwel beëindiging. Wanneer de wederpartij het contract wil beëindigen, is hij alvorens tot ontbinding over te gaan gehouden een schriftelijke ingebrekestelling te zenden aan Dornex en daarbij Dornex een redelijke termijn te gunnen het contract na te komen.

Artikel 12 – Vervaltermijn
De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering door de wederpartij, danwel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 13 – Toepasselijke wet en rechterlijke bevoegdheid
13.1 Alle contracten gesloten door en met Dornex worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 De INCOTERMS (de meest recente versie) strekken tot aanvulling van de bepalingen van het contract en onderhavige algemene voorwaarden, behoudens wanneer de INCOTERMS in tegenspraak zijn met de bepalingen van het contract en de algemene voorwaarden.
13.3 De onderhavige voorwaarden gaan voor de mogelijk toepasselijke bepalingen van het United Nations Conventions of Contracts for the International sale of goods en the Uniform Law on the International Sale of Goods.
13.4 De geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de Rechter te Amsterdam, met inachtneming van de wettelijke relatieve bevoegdheid van de Kantonrechter.

Dornex BV