Print Friendly, PDF & Email

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat u persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze verklaring is van toepassing op alle door Dornex geleverde producten en diensten. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dornex  verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben

Dornex verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • U te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het analyseren van u gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op onze klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dornex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Namen, adressen en e-mailadressen van klanten: 7 jaar (reden: de belastingdienst vraagt om factureren 7 jaar te bewaren).
 • Gegevens van Google Analytics: 14 maanden (reden: optimaliseren van onze website)

Delen van persoonsgegevens met derden

Dornex verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dornex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dornex gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsten ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dornex en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dornex.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dornex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere persoon die bij Dornex toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Dornex gebruik maakt van de diensten van derden, zal Dornex in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als u vragen hebt, neem dan contact met ons op via info@dornex.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 24 mei 2018

Dornex BV